Přihláška

na Projektový maraton 2020

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, 166 36 Praha 6 – Dejvice, IČ: 68407700 bude osobní údaje účastníka zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů:

Účel zpracování: Evidence účastníků

  • Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, zaměstnavatel, název školy v případě studujícího účastníka.
  • Doba zpracování: 10 let od data realizace vzdělávací akce
  • Právní důvod: Doložení realizace vzdělávací aktivity poskytovateli dotace (Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, 118 50  Praha 1, IČO: 75123924), komunikace s účastníky související s realizací vzdělávací aktivity a zákonné povinnosti organizátora vzdělávací aktivity (účetní a pod.).

Účel zpracování: Veřejná propagace činností Správce ve vzdělávání (publikace na internetových stránkách a v tištěných materiálech)

  • Rozsah osobních údajů: fotografie, video nahrávky
  • Doba zpracování: 10 let od data realizace vzdělávací akce

Účel zpracování: Kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí apod. pořádaných správcem) a to i na elektronické kontakty

  • Rozsah osobních údajů: telefon, emailová adresa
  • Doba zpracování: 10 let od data realizace vzdělávací akce

Souhlasím se zpracováním osobních údajů k výše uvedeným účelům. Potvrzuji, že udělením souhlasu výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování osobních údajů účastníka a že jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné.

V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.