Pro školy

Stavby v souvislostech jsou přednášky pro studenty všech typů středních škol, které zvyšují povědomí o mezinárodních humanitárních a rozvojových projektech a o důležitosti technických oborů při jejich realizaci.  Studenti získají přehled o cílech udržitelného rozvoje vydaných OSN a o situaci v různých částech světa. Cílem je také, aby si žáci uvědomili a pochopili rozmanitost různých kultur a sociálních prostředí a rozvíjeli svůj lidský potenciál, vnímali dopady globalizačních procesů a hledali konstruktivní přístup v rámci rozvojové a humanitární pomoci a byli motivováni se do budoucna do realizace této pomoci zapojit. 

Přednášku Stavby v souvislostech lze zahrnout do vzdělávacích oblastí v rámci RVP Člověk a příroda, Geografie, Člověk a společnost a Občanský a společenskovědní základ. Může být i součástí průřezových témat Environmentální a Multikulturní výchova a v neposlední řadě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech nebo v případě odborných škol: Společenskovědní vzdělávání, Přírodovědné vzdělávání, Odborné vzdělávání, stejně tak do průřezových témat například Člověk a životní prostředí a Občan v demokratické společnosti. 

Forma výuky: kontaktně (v roce 2020 jen v Praze) nebo online

Cena: v roce 2020 zdarma pro všechny typy středních škol

Délka přednášky: 45-90 min (podle dohody)

Pro domluvení termínu kontaktujte Sylvu Červenkovou.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Česká rozvojová agentura